Zarządzenie nr 57/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 września 2019w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 57/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 września 2019


w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019, zarządzam  co następuje:
             
     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę  52.146.609,25 zł zastępuje się kwotą 53.312.645,25 zł,           
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 13.603.929,10 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.387.695,68 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                  140.000,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                1.247.695,68zł,                  4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   51.924.949,57 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 59.946.371,04 zł zastępuje się kwotą 61.112.407,04 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 45.690.287,12 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    21.924.891,80 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.543.816,69 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  504.211,68 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.422.119,92 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 15.422.119,92 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                              120.946,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                            103.439,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232