Zarządzenie nr 55/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 września 2019w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech

Zarządzenie nr 55/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 września 2019


w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech


    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2019r. poz.506), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz.167) zarządzam, co następuje:
 
    § 1. Wyznaczam przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do udziału w delegacji do miasta Westerburg w Niemczech w składzie:
1)     Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka,
2)     Michał Derkowski – pracownik Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, kierowca.
 
    § 2. 1. Ustalam odbycie przez delegowanych wymienionych w  § 1 podróży służbowej do Westerburga w dniach od 26 września 2019 r. do 29 września 2019 r. samochodem marki Opel Antara nr rej. CBY 55555 o pojemności skokowej silnika 3.200 cm3, będącym w użytkowaniu Pana Michała Derkowskiego.
 
   2. Zwrot kosztów podróży nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
 
    § 3. Koszty związane z odbyciem podróży służbowej i koszty zakupu paliwa do samochodu wymienionego w § 2 ust. 1 zostaną sfinansowane z zaplanowanych środków w budżecie Gminy.  
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256