Zarządzenie nr 14/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 5 września 2019w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 14/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 5 września 2019


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1) Sławomir Silecki              - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                              Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,  przewodniczący,
2) Roberto Krzyżanowski    - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                               Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3) Janusz Marczak               - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy, członek,
4) Daniel Jarzębecki            - inspektor ds. gospodarki komunalnej i remontów w Urzędzie
                                               Gminy Nowa Wieś Wielka, członek,
5) Anita Wysota                  - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                               Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
   § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej  w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 15 października 2019 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174