Zarządzenie nr 53/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 9 września 2019w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu

Zarządzenie nr 53/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 września 2019


w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu


    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), uchwały Nr XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  zarządzam, co następuje:

               
     § 1. Przystępuję z dniem 9 września 2019 r. do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok.
 
     § 2. Ustalam termin składania przez radnych, mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, sołectwa oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wniosków do budżetu na 2020 rok oraz wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań statutowych, do dnia 30 września 2019 roku.

     § 3. Wnioski, o których mowa w § 2, powinny określać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów i źródła finansowania, w tym udział własny wnioskodawcy.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i na tablicach ogłoszeń w  sołectwach.

                                                                          
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316