Zarządzenie nr 50/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 sierpnia 2019w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie trybunę 3 rzędową na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu

Zarządzenie nr 50/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 sierpnia 2019


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie trybunę 3 rzędową na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu


          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zarządzam, co następuje:

 
     §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie do czasu, w którym Szkoła Podstawowa będzie jednostką organizacyjną Gminy, trybunę 3 rzędową na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu o łącznej wartości 47.776,25 zł (czterdzieści_siedem_tysięcy _siedemset_siedemdziesiąt_sześć złotych 25/100).
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164