Zarządzenie nr 48/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 sierpnia 2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 48/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 sierpnia 2019


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczam na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych -              tablice  informacyjne w sołectwach wg załącznika do zarządzenia,
2) miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
    a) słup ogłoszeniowy w Nowej Wsi Wielkiej usytuowany przy Gminnym Ośrodku Kultury,
    b) słup ogłoszeniowy w Brzozie usytuowany przy budynku gminnym na ul. Przemysłowej.
 
   § 2. 1. Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.         
2. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
   § 3. Wykazy miejsc, o których mowa w § 1  zostaną podane do  publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik (59kB) word
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169