Zarządzenie nr 47/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 sierpnia 2019w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 47/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 sierpnia 2019


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019, zarządzam co następuje:
             
     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę  50.382.406,34 zł zastępuje się kwotą 51.071.813,40 zł,          
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 11.365.294,25 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 340.609,42 zł,    w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 150.000,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                  190.609,42zł,                   4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   50.731.203,98 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 58.182.168,13 zł zastępuje się kwotą 58.871.575,19 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.290.083,27 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    21.914.298,05 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.535.737,69 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  504.132,68 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.581.491,92 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 14.581.491,92 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                               120.946,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                            103.439,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:36:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165