Zarządzenie nr 9/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 16 maja 2019w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie nr 9/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 16 maja 2019


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny


Na podstawie § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98 poz. 978 ze zm.) i zarządzenia nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia  2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zarządzenia Nr 84/06 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na czas wojny, który stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom Referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3.  Za aktualizację niniejszego regulaminu odpowiada pracownik zajmujący się sprawami OC i Zarządzania Kryzysowego.
 
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 czerwca 2019, 08:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107