Zarządzenie nr 2/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 27 lutego 2019w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 2/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka


 
   Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego oraz § 18 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 28/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w §  1 pkt 2 wprowadzam następujące zmiany:
1)  lit. a  otrzymuje brzmienie:
 „a)  I - sprawy obywatelskie i usc,”,
2)     po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) III - sprawy różne,”.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 marca 2019, 13:58:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120