Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2018
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 16/18
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 marca 2018


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 roku


   Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),  zarządzam,   co następuje:
 
   § 1. Realizując uchwałę Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz.373 ) przedkładam  „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2017 r. przedstawia się następująco:
1) dochody ogółem: plan 52.217.865,70 zł, wykonanie 52.429.416,17 zł, w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich      
plan 2.976.829,94 zł, wykonanie 2.980.314,03 zł, w tym:
-  dotacje na   zadania  bieżące plan 1.192.738,91 zł, wykonanie 1.178.053,29 zł,
-  dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 35.073,93 zł, wykonanie 35.073,93 zł,
b)dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan   
10.707.478,85zł, wykonanie 10.610.680,81 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów   
inwestycyjnych własnych gmin, plan  5.500,00 zł, wykonanie 5.460,00 zł,                                   d) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.192.738,91 zł, wykonanie 1.178.053,29 zł, 
f) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, 
g) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan 200.000,00 zł, wykonanie 138.495,97 zł,                  
h) subwencja ogólna, plan 10.309.692,00 zł, wykonanie 10.309.692,00 zł,
i) dochody własne, plan 24.475.217,46  zł, wykonanie 24.892.911,03 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 9.831.212,00 zł, wykonanie 10.054.354,00 zł, 
-  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 798.714,05 zł,   
wykonanie 888.741,47 zł, 
-  dochody z podatków i opłat lokalnych, plan 12.376.264,30 zł, wykonanie 12.488.031,55 zł, w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   200.000,00 zł,  wykonanie 205.009,26 zł,
-  dochody z majątku gminy, plan 54.443,00 zł, wykonanie 17.843,50 zł,
-  pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, plan 305.000,00 zł,    
wykonanie 287.016,49 zł,
-  pozostałe dochody, plan 1.152.227,11 zł, wykonanie  1.162.967,52 zł,
2) wydatki  ogółem, plan 62.093.084,69 zł, wykonanie 58.103.920,87 zł, w tym:
a)  wydatki bieżące, plan 40.469.903,61 zł, wykonanie 39.435.621,33 zł, z tego:
b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 133.902,50 zł, wykonanie 131.424,17 zł,
c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  17.885.021,77 zł,
wykonanie  17.850.344,67 zł,  w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.235,87 zł,
d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan   
2.182.303,35 zł, wykonanie  2.097.638,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania    
problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 236.833,00 zł, wykonanie        
210.393,61 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan  10.500,00 zł, wykonanie  10.270,32 zł,
f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  320.000,00 zł, wykonanie  
286.683,11 zł,
g) pozostałe wydatki, plan  19.711.842,99 zł, wykonanie  18.859.137,76 zł,
h)wydatki majątkowe, plan 21.623.181,08 zł, wykonanie  18.668.299,54 zł, z tego : wydatki
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,      
plan 14.252.632,10 zł, wykonanie  11.597.624,35 zł,
3) deficyt budżetu, plan 9.875.218,99,00 zł, wykonanie   - 5.674.504,70 zł,
4) przychody budżetu, plan 12.720.079,15 zł, wykonanie 11.192.932,38 zł, w kwocie niższej   o 1.527.146,77 zł – pobrano mniej pożyczek oraz nie  pobrano kredytu na spłaty rat kredytów i pożyczek,
5) rozchody budżetu, plan 2.844.860,16 zł, wykonanie  2.844.860,16 zł,
6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek 
budżetowych, z tego:
a) dochody, plan 44.500,00 zł, wykonanie  42.606,33 zł,
b) wydatki, plan  44.500,00 zł, wykonanie  42.606,33 zł,
7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu  
budżetowego, z tego:
a) przychody, plan  5.049.350,00 zł, wykonanie  4.831.859,43 zł,
b) koszty, plan 5.012.410,00 zł, wykonanie 4.340.657,87  zł,
8) Gmina na dzień 31.12.17 r. posiada zadłużenie w kwocie  16.502.940,45 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 31,48 % zadłużenia gminy,
 
9) rok  budżetowy  zamknięty  został   nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu  w wysokości 2.673.567,52 zł (wolne środki), wynikającą z rozliczenia  
wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego 2017.  
 
   § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2017 rok”:
1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (26 marca 2018, 12:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij