Zarządzenie nr 111/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie nr 111/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017 wprowadzam   następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  pozostają bez zmian i wynoszą 52.217.865,70 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 15.122.621,63 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.314.338,48 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                  54.443,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                            5.259.895,48zł,         4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian  i wynoszą   46.903.527,22 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą   62.093.084,69 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 40.469.903,61 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    17.873.021,77 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.182.303,35 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  14.398.534,60 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 21.623.181,08 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 21.623.181,08 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                     0 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                                  99.317  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316