Zarządzenie nr 108/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 grudnia 2017w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020

Zarządzenie nr 108/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020


   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.[1])  oraz art. 25 ust.1 i ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1    ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.[2]), zarządzam,  co następuje:
 
   § 1. Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nowa Wieś Wielka na lata  2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                       


[1] poz. 2232


[2] poz. 2260 i z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566 i poz.1595.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271