Zarządzenie nr 100/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 15 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok

Zarządzenie nr 100/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) zarządzam,  co następuje: 
 
 
     § 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2027.     
 
    § 2 Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r., jak w załączniku do uchwały.
 
    § 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027:
 
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2)     Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 11:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300