Zarządzenie nr 99/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 15 listopada 2017w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tarkowie Dolnym

Zarządzenie nr 99/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tarkowie Dolnym


     Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.[1])  oraz   § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),  w związku z uchwałą Nr XIV/145/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia  2004 r. w sprawie  zbycia nieruchomości gruntowych w Tarkowie Dolnym,  zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Przeprowadzam w dniu    27 grudnia 2017 r. przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne w gminie Nowa Wieś Wielka oraz ustalam cenę wywoławczą i wysokość wadium
jak w załączniku do  zarządzenia.
 
    § 2. Wyznaczam komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w § 1, w składzie:
 
1) Ryszard  Ładziński            -  przewodniczący,
2) Roman Paciorek                -  z-ca przewodniczącego,
3) Elżbieta Lisiecka               -  członek,
4) Małgorzata Murawska      -  członek,
5) Wiesława Kowalska          -  członek.
 
    § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej trzy osobowym.
 
    §. 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik (33kB) word


[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 11:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240