Zarządzenie nr 95/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 października 2017w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 95/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 października 2017


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających  uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków (np. choroba), uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac  w komisji.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji.
 
   § 3. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w wysokości 180,00 zł brutto.
 
   § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli staż określony ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, mogą złożyć wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Aktualnie 1 nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z art. 91 d punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela komisje egzaminacyjne powołuje Wójt Gminy w składzie przewidzianym w art. 9g ust. 2 ww. ustawy.


 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 95/17
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia  23.10.2017 r.
 
 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Santus,  nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:
 
 
1. Leszek Latosiński                                    - przewodniczący
2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
3. Justyna Łukaszewicz                                - dyrektor
4. Arletta Popławska                                    - ekspert
5. Małgorzata  Ossendowska                         - ekspert
 
Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2017, 07:45:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289