Zarządzenie nr 94/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 października 2017w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie.

Zarządzenie nr 94/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 października 2017


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie.


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 11 października 2017 roku w Kancelarii Notarialnej  w Bydgoszczy, przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin, umową sprzedaży oraz warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 4422/2017), udziału wynoszącego 1/22 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 130/23, o powierzchni 0,1683 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00181961/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży prawa  użytkowania wieczystego udziału w tej  nieruchomości.
  
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
   
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość  oznaczona  jako działka ewidencyjna numer 130/23 o powierzchni 0,1683 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00181961/3, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania Prądocin VI, uchwalonym  uchwałą Nr XXVIII/291/05  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 22, poz. 335), na  cele  drogi dojazdowej  - pieszojezdni,  symbol w planie KDX.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu  przy sprzedaży prawa  użytkowania wieczystego udziału w  tej  nieruchomości jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566 i poz. 1595.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2017, 07:43:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287