Zarządzenie nr 92/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 października 2017w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 92/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 października 2017


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) oraz uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.80.2011 ze zm.*), w związku z powołaniem do Zespołu Pani Ewy Szeligi-Babyszka i odwołaniem członków Zespołu Pani Grażyny Karaczewskiej i Pana Jacka Wojdy, w § 2 ust.1 skreśla się pkt 14) i 12), a pkt 20) otrzymuje brzmienie:

„20) Ewa Szeliga-Babyszka – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ,”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zmiany zarządzenia zostały przyjęte zarządzeniem Nr 11/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2012r. Znak:RO-I.0050.11.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 19/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. Znak:RO-I-0050.19.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 47/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 września 2013r. Znak:RO-I.0050.47/13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 9/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lutego 2014r. Znak:RO-I.0050.9.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 37/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 04 czerwca 2014r. Znak:RO-I.0050.37.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem nr 63/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 września 2014r. Znak:RO-I.0050.63.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem nr 86/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 04 listopada 2014r. Znak:RO-I.0050.86.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 6/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 stycznia 2015r. Znak:RO-I.0050.6.2015 zmieniające zarządzenie w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 70/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 08 września 2015r. Znak:RO-I.0050.70.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 87/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 października 2015r. Znak:RO-I.0050.87.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka oraz zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 maja 2016r. Znak:RO-I.0050.22.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2017, 07:35:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321