Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2017

Zarządzenie nr 89/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 3 października 2017


w sprawie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1015 ze zm.) , oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz.1053 ze zm) zarządzam co następuje:      § 1. Wprowadzam zasady politykę rachunkowości dotycząca   Projektu Nr RPKP – ZIN – ZIT.4.2017 dotyczącą projektu zintegrowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mali przedszkolacy duże możliwości – prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowe zasady finansowania, zarządzania i kontroli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 2. Wprowadzam Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów uwzględniającą prowadzenia ewidencji  oraz sporządzania sprawozdań w zakresie realizacji:
1) projektu Nr RPKP.06.04.02-0002/16 pn. „„Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjna w ramach ZIT.  Poddziałania 6. 4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną  w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
2) projektu Nr RPKP 10.01.01-04-0004/17 pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, współfinansowany ze środków EFS – prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowe zasady finansowania, zarządzania i kontroli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
   § 3. Wprowadzam plan kont dla realizacji projektu Nr RPKP 10.01.01-04-0004/17 pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, współfinansowany ze środków EFS – prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowe zasady finansowania, zarządzania i kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
   § 4.  Ustalam, że podział zadań między pracowników realizujących projekt odbywa się na zasadach określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Nr 13/16  z dnia 21.XI.2016 znak: RO-I.120.13.2016                                        
    
   § 5.1.Ustalam, że wydatkowanie środków odbywa się w terminach wynikających  z umów i   harmonogramu finansowego projektu pn.  „„Mali przedszkolacy duże możliwości”,
 
2. Projekt realizowany jest   przez  jednostkę Urząd Gminy  ul. Ogrodowa 2 w Nowej  Wsi  Wielkiej, w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział  80104  –  Przedszkola.
1) dla potrzeb realizacji Projektu został otwarty wyodrębniony rachunek bankowy  nr   17  8142  0007  0616 3365 2000  0154, prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Oddział w Złotnikach Kujawskich. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bankowych upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów,
2) środki finansowe przekazanie Gminie stanowią finansowanie kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zadań merytorycznych określonych w zawartej umowie partnerskiej,
3.Rachunkowość  dla Projektu prowadzona jest  w wyodrębnionym rejestrze – w księgach Urzędu Gminy przy pomocy systemu komputerowego Księgowość Budżetowa –  wyodrębniony  rejestr  ZIT – „Mali przedszkolacy duże możliwości”.
Dostęp do wyżej wymienionego systemu mają osoby na stanowisku księgowego i jest    
on zabezpieczony hasłem.  
Program do Księgowości Budżetowej –  Firma Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM Roman  i Tadeusz Groszek sp. j. 05-120 Legionowo, Piłsudskiego 31/240.
                         
   § 6. Ustalam, że wewnętrzna kontrola finansowa sprawowana jest wg zasad przyjętych zarządzeniem Nr 59/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2014 r. ze zm. w sprawie  wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ;
1)     Politykę rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej         
      Urzędu Gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2)   Instrukcję inwentaryzacyjną, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3)     Instrukcję kasową, stanowiącą załącznik Nr  3 do zarządzenia,
4)     Instrukcję w sprawie obiegu  i kontroli dokumentów finansowo -  księgowych, stanowiącą załącznik  Nr 4 do zarządzenia.
 5 ) Przedmiotowe zarządzenie stanowi uzupełnienie dla obowiązujących u Beneficjenta zarządzeń w sprawach polityki rachunkowości.
 
   § 7. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z umowy zawartej na realizację  Projektu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
               
   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.
 
     
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
     W dniu 12 lipca 2017 r. została zawarta Umowa ramowa  Nr RPKP – ZIN – ZIT.4.2017 dotyczącą projektu zintegrowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mali przedszkolacy duże możliwości” .
Umowa zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez:
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją zarządzającą RPO WK - P” w imieniu którego działa Krystyna  Żejmo - Wysocka, Dyrektor departamentu Spraw Społecznych, Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia  na podstawie  upoważnienia udzielonego Uchwałą  nr 11/462/17 z dnia 24 marca  2017 r.,
 
a
     
Gminą Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, zwana dalej Beneficjentem - reprezentowana przez  Wojciecha Walentego Oskwarka - Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.  Beneficjentowi została przyznano  dofinansowanie z EFS w kwocie nie większej niż 96.535,43 zł, wkład własny w ramach  Projektu w kwocie nie większej niż 17.700 zł.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 października 2017, 09:10:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij