Zarządzenie nr 87/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 września 2017w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie nr 87/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 września 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  15 grudnia  2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
    § 2. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 50.208.411,83 zł  zastępuje się kwotą 50.208.573,47 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 13.066.621,76 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.877.339,83 zł,                 w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                               104.443,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                              4.772.896,83 zł,       4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 45.331.072,00 zł zastępuje się kwotą 45.331.233,64 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 61.772.348,83 zł zastępuje się kwotą 61.772.510,47 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach  wynoszą 38.341.655,24 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    17.774.044,71 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.278.720,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  14.594.766,55 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 23.430.855,23 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 23.430.855,23 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                              70.000 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                                  99.317  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 października 2017, 08:44:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241