Zarządzenie nr 86/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 września 2017w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 172/110, położonej w Prądocinie.

Zarządzenie nr 86/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 września 2017


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 172/110, położonej w Prądocinie.


   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 22 września 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Adamem Arczykowskim, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 1735/2017), niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 172/110, o powierzchni 0,1302 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  Nr BY1B/00068964/6, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  172/110,  o pow. 0,1302 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Prądocin,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00068964/6, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  „Prądocin X”, uchwalonym  uchwałą Nr VII/40/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 230, poz. 2101), na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  (symbol w planie  7 MN).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 października 2017, 08:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240