Zarządzenie nr 82/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 21 września 2017w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Nowa Wieś Wielka”

Zarządzenie nr 82/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 21 września 2017


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Nowa Wieś Wielka”


   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 64/2016 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Nowa Wieś Wielka” wprowadza się następujące zmiany:
1)     w załączniku Nr 4 do zarządzenia skreśla się punkty 5 i 6,
2)     w załączniku Nr 5 do zarządzenia skreśla się punkty 9 i 10.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 października 2017, 08:16:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220