Zarządzenie nr 77/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 11 września 2017w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 77/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 11 września 2017


w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego


   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), w związku   z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia  2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, zarządzam,   co następuje:
 
   § 1. Zaciągam w 2017 r.  pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.268.127,00 zł (słownie złotych: jeden_milion_dwieście_sześćdziesiąt_osiem_tysięcy_sto_dwadzieścia_siedem 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny”.
 
   § 2. Zobowiązanie, określone w § 1, pokrywa się z dochodów własnych budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
 
   § 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018-2022, w okresach kwartalnych, z rocznym okresem karencji w spłacie.
 
   § 4. Ustalam zabezpieczenie  spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki  z WFOŚiGW  w Toruniu  w tym na „Budowę sieci wodociągowej Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny”.
Kwota pożyczki w wysokości  1.268.127,00  zł, zawarta jest w zaplanowanym deficycie budżetu na rok 2017.
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 września 2017, 12:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320