Zarządzenie nr 76/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 września 2017w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu

Zarządzenie nr 76/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 września 2017


w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), uchwały Nr XL/392 /10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  zarządzam,  co następuje:
               
     § 1. Przystępuję z dniem 6 września 2017 r. do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok.
 
   § 2. Ustalam wskaźniki wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz wydatki na finansowanie inwestycji i wysokość rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 3. Zobowiązuję   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Gminy  –  w  terminie  do  30  września  2017 r., projektów  planów  rzeczowo –finansowych   na   2018  rok,  opracowanych  zgodnie  z  zasadami   określonymi w uchwale Nr  XL/392/10 Rady  Gminy  Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej   i   szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu.   
 
     § 4. Zobowiązuję  Skarbnika Gminy do przedłożenia Wójtowi Gminy w terminie do 16 października 2017 r.,  zbiorczych  zestawień planowanych  dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2018 rok.
 
    § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam  Skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy.
  
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                  
 
 
 
  Załącznik (427kB) pdf
 

                                                                       
                                                                            
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 września 2017, 11:56:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286