Zarządzenie nr 107/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 107/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr IV/17/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015, zarządzam  co następuje:
              
    § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr IV/17/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą 37.006.940,36 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 6.816.827,36zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.917.805,83zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                     95.300,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                 1.822.505,83 zł,                
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące  pozostają bez zmian i  wynoszą 35.089.134,53  zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą 40.370.274,36 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 31.284.356,65 zł zastępuje się kwotą 31.284.115,65 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   16.616.244,98 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  821.761,37 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.086.158,71 zł, w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 9.086.158,71 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                          0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi              68.330  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:48:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444