Zarządzenie nr 106/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2015w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2015 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.

Zarządzenie nr 106/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2015 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.


Na podstawie art. 249  ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885, zm. poz.938 i  1646 oraz z  2014 r.   poz. 379 i poz. 911), w związku z uchwałą Nr  IV/17/14  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka   na  rok 2015,  zarządzam  co następuje:
 
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 1/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2015 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
   „§ 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok zostaje zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr IV/17/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015, na dzień  31.12 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”.
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:47:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383