Zarządzenie nr 101/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2021.

Zarządzenie nr 101/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2021.


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6  i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 

   § 1. W uchwale Nr IV/16/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:
a)     dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych,  kwoty długu  oraz wydatków majątkowych dla roku 2015, zgodnie  z załącznikiem Nr 1  do zarządzenia,
b)     dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata2015-2021 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2015, które wynikają ze zmian w zarządzeniu Nr 102/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015, zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych oraz zmniejszono kwotę długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r., który wynosi 15.025.897,30 zł. Umorzona kwota pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, wpłynęła na zmniejszenie planowanego długu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358,1513 i 1854.
 
 


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363