Zarządzenie nr 100/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zmian w Polityce rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 100/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zmian w Polityce rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:
  
§ 1. W  § 1 zarządzenia nr 59/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zmianą zarządzenia Nr 2/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 stycznia 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  w załączniku nr 1 do zarządzenia – Polityka rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i Jednostki Budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka  - Plan Kont dla Budżetu Gminy  na str.64 wprowadza się następujące zmiany:
 
Konto 222 „ rozliczenie dochodów budżetowych”
 
W pkt. 5)  Fragment zaczynający się „ Ewidencje analityczną do konta 222 prowadzi się w sposób” otrzymuje brzmienie:
Ewidencję szczegółową do konta  222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych -   tworzy się poprzez dodanie kolejnego numeru zaczynając  np.222-1, 222-2 :
Konto 222 - 1 GOPS
Konto 222 - 2  GZOO,
Konto 222 - 3 Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,
Konto 222 - 4 Szkoła Podstawowa Brzoza,
Konto 222 - 5  Przedszkole Nowa Wieś Wielka,
Konto 222 - 6  Przedszkole  Brzoza,
Konto 222 - 7  Gimnazjum  Nowa Wieś Wielka,
Konto 222 - 8  Gimnazjum  Brzoza,
Konto 222 - 9  …….,
Konto 222 - 10  ……. itd.,
Księgowanie na koncie Wn  222 i Ma 222: 
– wpływ dochodów z jednostki budżetowej na rachunek organu 133/222 : np. 133/222-1,
133/ 222-2 itp.
– PK – przeksięgowane na podstawie złożonego przez jednostki sprawozdania  Rb-27S 222/901: np.222-1/901, 222-2/901 itp.
 
2)  w załączniku nr 1 do zarządzenia – Polityka rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i Jednostki Budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka  na  str. 65 wprowadza się następujące zmiany:
 
Konto 223 „ Rozliczenie wydatków budżetowych”
 
W pkt. 6)  Fragment zaczynający się „ do konta 223 prowadzi się konta analityczne” otrzymuje brzmienie:
Do konta 223 prowadzi się konta analityczne ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi –   zasady prowadzenia konta 223 z podziałem na jednostki organizacyjne gminy:
Konto 223 - 1 GOPS
Konto 223 -  2  GZOO,
Konto 223 - 3 Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,
Konto 223 - 4 Szkoła Podstawowa Brzoza,
Konto 223 - 5  Przedszkole Nowa Wieś Wielka,
Konto 223 - 6  Przedszkole  Brzoza,
Konto 223 - 7  Gimnazjum  Nowa Wieś Wielka,
Konto 223 - 8  Gimnazjum  Brzoza.
 
Środki pieniężne  przeznaczone na pokrycie realizowanych  wydatków budżetowych dla  wymienionych jednostek przy koncie  223-3 do 223 - 8 tj.: (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, 2 gimnazja) –   Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka, Szkoła Podstawowa Brzoza, Przedszkole Nowa Wieś Wielka, Przedszkole Brzoza, Gimnazjum Nowa Wieś Wielka, Gimnazjum Brzoza – są  przekazywane z rachunku budżetu  na jeden wspólny rachunek bankowy prowadzony przez Gminny Zespół  Obsługi Oświaty –  dla prowadzenia obsługi księgowej poszczególnych jednostek budżetowych powołany jest Gminny Zespół Obsługi Oświaty; prowadząc dla nich odrębne księgi rachunkowe oraz  sporządza sprawozdania Rb28S stanowiące podstawę do dokonania miesięcznych księgowań  na koncie Ma 223 -2  do 223-8. Główny Księgowy GZOO jest jednocześnie Głównym Księgowym poszczególnych jednostek budżetowych.             
 
 Księgowanie na koncie Wn  223 i Ma 223:  
– środki przekazane z rachunku budżetu  na wydatki budżetowe  jednostek:  konto 223/133 : np.223-1/133, 223-133 itp.,
– PK – przeksięgowane na podstawie złożonego przez jednostki sprawozdania  Rb-28S 902/223: np. 902/223-1, 902/223-2  itp.
 
   § 2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy, Kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy do przestrzegania zasad polityki rachunkowości, o których mowa w § 1 zarządzenia.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą
 od 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
     Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości – art.10 ust. 2 Wójt ustala w formie pisemnej aktualizuje dokumentację związaną z polityką rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, dokonuje zmiany zasad polityki rachunkowości

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432