Zarządzenie nr 99A/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 grudnia 2015w sprawie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji Projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej Projektem. Umowa o Współpracy Nr BZIT.042.1.20.2015 zawarta w dniu 11 grudnia 2015 r., w związku z § 2 ust. 1 i § 6 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r., zwanego dalej Porozumieniem - wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( dalej zwanych ZIT).

Zarządzenie nr 99A/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji Projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej Projektem. Umowa o Współpracy Nr BZIT.042.1.20.2015 zawarta w dniu 11 grudnia 2015 r., w związku z § 2 ust. 1 i § 6 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r., zwanego dalej Porozumieniem - wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( dalej zwanych ZIT).


Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 ze zm. )  oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)   rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2013 r., poz. 289),  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. 2014 r., poz.119) , oraz  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:
 
 
  § 1. Wprowadzam politykę rachunkowości dla Projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020: Umowa o Współpracy Nr BZIT.042.1.20.2015 zawarta w dniu 11 grudnia 2015 r. w związku z  § 2 ust. 1 i § 6   Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r., zwanego dalej Porozumieniem - wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej zwanych ZIT),  prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowe zasady finansowania, zarządzania i kontroli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
    § 2. Wprowadzam Instrukcję prowadzenia ewidencji oraz sporządzania sprawozdań w zakresie realizacji  Projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,   stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
    § 3. Wprowadzam plan kont dla realizacji  Projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
            
   § 4.  Ustalam, że podział zadań między pracowników realizujących projekt odbywa się na zasadach określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Nr 1/13  2 stycznia 2013 r., znak:RO.I.120.1.2013
    
     § 5.1.Ustalam, że wydatkowanie środków odbywa się w terminach wynikających z umów i   harmonogramu finansowego projektu.
         2.Projekt realizowany jest   przez  jednostkę Urząd Gminy  ul. Ogrodowa 2 w Nowej  Wsi  Wielkiej, w przyporządkowanych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji  budżetowej.
 
Konto bankowe  dla projektu  61 8142 1059 0616 3365 2000 0001.
 
        3.Rachunkowość wykorzystania środków dla Projektu prowadzona jest w księgach Urzędu Gminy przy pomocy systemu komputerowego Księgowość Budżetowa. Dostęp do wyżej wymienionego systemu mają osoby na stanowisku księgowego i jest  on zabezpieczony hasłem.
                         
      § 6.  Ustalam, że wewnętrzna kontrola finansowa sprawowana jest wg zasad przyjętych zarządzeniem Nr 59/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie  wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w jednostce budżetowej Urzędu Gminy ( załącznik nr 4  do zarządzenia).
 
      § 7. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Umowy o Współpracy nr BZIT.0421.20.2015 zawartej na realizację  Programu.
               
 
       § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą obowiązująca 
od 1 lipca 2015 r.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
     W dniu 11 grudnia 2015 r.  w Bydgoszczy,  została zawarta Umowa  o współpracy Nr BZIT.042.1.20.2015 w związku z  § 2 ust. 1 i § 6 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – tekst jednolity z dnia 29.06.2015r., zwanego dalej Porozumieniem: pomiędzy Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Pana Rafała Bruskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1,
a Gminą Nowa Wieś Wielka - reprezentowaną przez Wójta Gminy -  Wojciecha Walentego Oskwarka -  Strony zgodnie oświadczają, że mając na względzie cel Porozumienia jakim jest między innymi wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( dalej zwanych: ZIT) przez  Strony Porozumienia oraz zobowiązania finansowe z niego wynikające, zawierają umowę o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”  w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej Projektem.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:36:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501