Zarządzenie nr 96/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 1 grudnia 2015w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 96/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i poz. 1777), w związku z § 9 ust. 3 i 5 załącznika do uchwały Nr XVI/138/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012 - 2016” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1372), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka (znak: RO-I.0050.44.2011), § 1 otrzymuje brzmienie:
„.1.1. Ustalam miesięczną stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 2,10 zł (słownie: dwa złote dziesięć groszy) za 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Ustalam stawkę czynszu za lokal socjalny w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty pięć groszy) za 1 m2 powierzchni użytkowej.”.
 
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 grudnia 2015, 13:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495