Zarządzenie nr 94/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 listopada 2015w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 94/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania.


Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z § 8 ust. 2 i 3 uchwały Nr VIII/74/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1144), zarządzam co następuje:
 
 
   § 1. Do opiniowania wniosków w sprawach najmu i zamiany lokali mieszkalnych oraz przydziału lokali socjalnych, powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
 
1) Jolanta Diering               - radna Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodnicząca Komisji 
  Budżetu, Planowania i Finansów,
2) Agnieszka Karolak          - radna Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodnicząca Komisji
  Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
3) Jan Sojka                     - radny Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodniczący Komisji 
  Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
4) Sławomir Homeniuk       - radny Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodniczący Komisji 
  Rewizyjnej.
 
 
   § 2. Ustanawiam regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
   § 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załącznik do zarządzenia
nr 94/15 Wójta Gminy
Nowa Wieś Wielka
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
 
 
R E G U L A M I N
SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ
 
 
§ 1
1.Komisja Mieszkaniowa zwana dalej „Komisją” jest społecznym organem kolegialnym  o charakterze opiniodawczym i powołana jest w celu zapewnienia kontroli społecznej nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz trybem rozpatrywania wniosków składanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu.
2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Wójta Gminy w składzie nie większym niż 4 członków.
3.Kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wybiera się spośród radnych ze stałych komisji Rady Gminy.
4.Mandat członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej wygasa z chwilą powołania Komisji następnej kadencji Rady Gminy.
 
§ 2
1.Pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Komisji ze swego grona.
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisja powołuje ze swego grona wiceprzewodniczące-go, który kieruje pracami Komisji pod nieobecność Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
 
 
§ 3
Do kompetencji Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
1)     opiniowanie wniosków do zawarcia umowy najmu,
2)     opiniowanie wniosków dotyczących zamiany lokali mieszkalnych,
3)     opiniowanie przydziału lokali socjalnych.
 
 
§ 4
1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wyraża swoje stanowisko w protokole z posiedzenia Komisji, w którym uczestniczyło co najmniej 3 członków.
2. Termin i miejsce obrad ustala Przewodniczący.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność - głos Wiceprzewodniczącego.
 
 
§ 5
Bieżący nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej sprawuje Wójt Gminy.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 grudnia 2015, 13:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495