Zarządzenie nr 93/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 listopada 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 93/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2015


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr IV/17/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr IV/17/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 37.035.618,63 zł zastępuje się kwotą 37.262.934,62 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 6.920.16,62 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach  wynoszą 1.942.805,83zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                 125.300,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                 1.817.505,83 zł,             
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące  po zmianach wynoszą    35.320.128,79  zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 40.398.952,63 zł zastępuje się kwotą 40.626.268,62 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę   31.273.836,06 zł zastępuje się kwotą 31.501.152,05 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   16.646.853,13 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  1.008.468,38 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.125.116,57 zł, w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 9.125.116,57 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                          0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi              68.330  zł,
12) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 listopada 2015, 07:51:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575