Zarządzenie nr 92/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 listopada 2015w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Nowa Wieś Wielka projektu uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 92/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2015


w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Nowa Wieś Wielka projektu uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Po dokonaniu sprawdzenia przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej ,,Wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”, stwierdza się, iż został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. poz. 886), a weryfikacja składników kosztowych, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy potwierdza celowość ich ponoszenia.
 
   § 2. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Gminy Nowa Wieś Wielka projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 listopada 2015, 07:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565