Zarządzenie nr 102/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017.

Zarządzenie nr 102/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz art. 25 ust.1pkt. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 1 d  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.**), zarządzam,  co następuje:
 
   § 1. Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nowa Wieś Wielka na lata  2015 – 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Plan wykorzystania (83kB) word* z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,

** poz. 659, poz. 805 i poz. 906


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2015, 09:04:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1053