Zarządzenie nr 99/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 grudnia 2014w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 99/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie § 3 i § 10 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej w składzie:
1) Leszek Latosiński - przewodniczący,
2) Lech Krause - lekarz - członek,
3) Waldemar Owczarzak - członek,
4) Krzysztof Nowacki - członek,
5) Jan Jędrusik - przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ - członek.

§ 2. Postępowanie konkursowe należy przeprowadzić na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (23 grudnia 2014, 11:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274