Zarządzenie nr 96/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 listopada 2014w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Zarządzenie nr 96/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia  25  października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję Pana Włodzimierza Tomczaka na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na czas określony 5 lat od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2019 r.
 
   § 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
  § 3. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
   § 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.
 
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:19:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284