Zarządzenie nr 86/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 4 listopada 2014w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 86/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 4 listopada 2014


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm. *) art. 6 ust. 1 i ust . 2 pkt 4 art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.**) oraz uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.80.2011 ze zm.***), w związku z powołaniem do Zespołu Pana Piotra Toczkiewicza oraz Pana Tomasza Gołębiewskiego, w § 2 ust.1, pkt 1) i 7) otrzymują brzmienie:
1. „ 1) Piotr Toczkiewicz – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,”.
2. „7) Tomasz Gołębiewski  – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny.”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 listopada 2014, 09:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446