Zarządzenie nr 84/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 października 2014w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 84/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 października 2014


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  14 stycznia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  36.499.159,85 zł zastępuje się kwotą  36.698.510,45 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.741.180,62 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i  wynoszą 3.490.373,27 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                  3.500,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                               3.486.873,27 zł,               
4) w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 33.008.786,58 zł zastępuje się kwotą           33.208.137,18 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 42.635.427,85 zł zastępuje się kwotą  42.834.778,45 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę  29.644.696,83 zł zastępuje się kwotą          29.843.765,43 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   15.570.673,73 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 5.419.090,58 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę  12.990.731,02 zł zastępuje się kwotą             12.991.013,02 zł, w tym wydatki na inwestycje kwotę 12.990.731,02 zł zastępuje się kwotą 12.991.013,02 zł ,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                  7.595 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi   63.870  zł,
12) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 listopada 2014, 09:54:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362