Zarządzenie nr 66/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2013w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 66/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257, art. 222 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, poz. 938) oraz  § 12 pkt 2 uchwały  Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  27 grudnia  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  31.721.785 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.446.923 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i  wynoszą  467.977 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                    5.750 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                 462.227 zł,                   
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 31.253.808 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą 34.444.768zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 27.012.632 zł zastępuje się kwotą 27.023.898 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   14.628.140 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 1.510.066 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę 7.432.136 zł zastępuje się kwotą 7.420.870 zł, w tym wydatki na inwestycje  kwotę 7.432.136 zł zastępuje się kwotą 7.420.870 zł.
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                      0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi   58.491  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 stycznia 2014, 07:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1827