Zarządzenie nr 61/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 10 grudnia 2013w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia użytkownikom wieczystym

Zarządzenie nr 61/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 10 grudnia 2013


w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia użytkownikom wieczystym


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z  2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr  224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXX/293/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi Wielkiej jej użytkownikowi wieczystemu, zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych  do zbycia użytkownikowi wieczystemu, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
  
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2oraz  w sołectwie  Nowa Wieś Wielka, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

Załącznik (32kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (17 grudnia 2013, 14:22:43)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (17 grudnia 2013, 14:28:33)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1794