Zarządzenie nr 57/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 listopada 2013w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w Brzozie.

Zarządzenie nr 57/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 listopada 2013


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w Brzozie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z  2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr  224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXX/294/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Brzoza, zarządzam, co następuje:
   
     § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 12 lat, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2 oraz w sołectwie  Brzoza, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
Wykaz nieruchomości (32kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (15 listopada 2013, 08:30:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901