Zarządzenie nr 56/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 listopada 2013w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 56/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 listopada 2013


w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.**) oraz zarządzenia Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (Znak:RO-I.0050.80.2011 ze zm.***), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Wprowadzam regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Traci moc dotychczasowy regulamin organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645
** zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U .z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
*** zmiany zarządzenia zostały przyjęte zarządzeniem Nr 11/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2012 r. znak:RO-I.0050.11.2012 zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzeniem Nr 19/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. Znak:RO-I-0050.19.2013 zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka oraz zarządzeniem Nr 47/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 września 2013 r. 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (15 listopada 2013, 08:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1960