Zarządzenie nr 49/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 września 2013w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 49/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 września 2013


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 12 pkt 2 uchwały  Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  27 grudnia  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia  2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  35.297.014 zł zastępuje się kwotą 35.365.117 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.355.630 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i  wynoszą  4.098.410 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                150.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                3.948.410 zł,                   
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  31.198.604 zł zastępuje się kwotą 31.266.707 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  38.652.005 zł zastępuje się kwotą 38.720.108 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę  26.756.461 zł zastępuje się kwotą 26.832.443zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   14.544.137 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 4.687.944 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę 11.895.544 zł zastępuje się kwotą   11.887.665 zł,  w tym wydatki na inwestycje  kwotę 11.895.544 zł zastępuje się kwotą  11.887.665 zł.
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                      0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi   58.491  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2013, 12:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2037