Zarządzenie nr 53/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 21 października 2013zmieniające Zarządzenie nr 37/13 zmieniające Zarządzenie Nr 37/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.

Zarządzenie nr 53/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 21 października 2013


zmieniające Zarządzenie nr 37/13 zmieniające Zarządzenie Nr 37/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 574 i 645) oraz § 3 ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 37/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
㤠3 ust. 5
Termin naboru Uczestników Projektu: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r.”.
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (21 października 2013, 13:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079