Zarządzenie nr 47/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 września 2013w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 47/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 września 2013


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) art. 6 ust. 1 i ust . 2 pkt 4 art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.*) oraz uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.80.2011 ze zm.**), w związku z odwołaniem z Zespołu Pani Iwony Puzio i Pani Magdaleny Jędrusik oraz powołaniem nowych członków Zespołu Pani Elżbiety Nowakowskiej i Pani Mileny Wiśniewskiej, pkt 4) i pkt 19) otrzymują brzmienie:
 
„ 4) Milena Wiśniewska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,”,
„19)Elżbieta Nowakowska – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (17 września 2013, 10:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2205