Zarządzenie nr 72/12WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2012w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2012 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 rok.

Zarządzenie nr 72/12
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2012 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 rok.

Na podstawie art. 249  ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1.240),   w związku z uchwałą Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka   na  rok 2011,  zarządzam  co następuje:
 
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 2/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2012 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
   „ § 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 rok zostaje zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012, na dzień  31 grudnia 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.” 
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 stycznia 2013, 11:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3003