Zarządzenie nr 80/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2011w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 80/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4,  art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:
 
 
  § 1 Powołuję Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
   § 2.1. W skład zespołu wchodzą:
1)    Marzena Matczyńska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,
2)    Arleta Woytynowska – pedagog szkolny w  Gimnazjum w Brzozie,
3)    Agnieszka Przybyła – pedagog szkolny w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
4)    Iwona Puzio – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
5)    Czesława Góralczyk – położna zabiegowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej,
6)    Marianna Pękała – pielęgniarka szkolna w Brzozie,
7)    Sebastian Tews – dzielnicowy Posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej,
8)    Karol Kęska – dzielnicowy Posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej,
9)    Zbigniew Piątek – dzielnicowy Posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej,
10) Joanna Siedlich – kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej,
11) Lucyna Fiszer - kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej,
12) Jacek Wojda - kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej,
13) Anna Kuczora – kierownik Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
14) Grażyna Karaczewska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
15) Edyta Homeniuk – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
16) Edyta Łobodzińska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
17) Agata Rafińska - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
18) Agata Bogusz - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
19) Magdalena Jędrusik – wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
20) Agnieszka Myszak – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
 
   §3 Organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
   §4 Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
   §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych nałożyłony został na gminy, a organem powołującym członków zespołu interdyscyplinarnego jest Wójt Gminy.
W dniu 25 lutego 2011r. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (opublikowana 13 października 2011r. w Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 230, poz. 2100).
Po opublikowaniu uchwały Wójt Gminy podpisał z odpowiednimi instytucjami porozumienia dotyczące współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Nowa Wieś Wielka. Następstwem tych działań jest niniejsze Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka. 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 stycznia 2012, 08:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4589