Zarządzenie nr 78/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 78/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 29.776.698 zł zastępuje się kwotą  29.792.598 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.062.500 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  27.818.140 zł zastępuje się kwotą 27.834.040 zł ,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 31.176.208 zł zastępuje się kwotą   31.192.108 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.269.887 zł  zastępuje się kwotą 23.303.247 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   12.580.750 zł,
7) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 3.922.918 zł,
8) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę 7.906.321 zł zastępuje się kwotą 7.888.861 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.906.321 zł zastępuje się kwotą 7.888.861 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi    0 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081  zł,
11) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
12) w § 10 ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 78 /11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  30 grudnia 2011 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 i 27 grudnia 2011 r.  nr WFB.I.3120.92.2011 i  WFB.I.3120.97.2011 – zwiększył  plan dotacji celowych o 15.700 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212  – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z przeznaczeniem  na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu: wypłat świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na zabezpieczenie grudniowych wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 grudnia 2011 r.  nr WFB.I.3120.90.2011. – zwiększył  plan dotacji celowych o 200 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295  – pozostała działalność – z przeznaczeniem  na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  15.900 zł i wynosi po zmianie  29.792.598 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85212  – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o 15.700 zł – z przeznaczeniem  na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu: wypłat świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na zabezpieczenie grudniowych wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 200 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a) rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – zmniejszono planowane wydatki o 908 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01095 – pozostała działalność,
b) rozdz. 01030 – izby rolnicze - zmniejszono planowane wydatki o 89 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01095 – pozostała działalność,
c) rozdz. 01041 – program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - zmniejszono planowane wydatki o 469 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01095 – pozostała działalność,         

d) rozdz. 01095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 884 zł oraz o 1466 zł zwiększono planowane wydatki  –                      z przeznaczeniem na wykonanie stojaka do stylowej tablicy informacyjnej sołectwa Kolankowo,
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 21.247 zł – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejmowane grunty,
3) w dziale 710 – Działalność usługowa:
a) rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz o 500 zł zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem do rozdz. 71035 – cmentarze,
b) rozdz. 71035 – cmentarze o500 zł – zwiększono planowane wydatki – z przeznaczeniem na wykonanie podstaw fundamentowych pod maszty flagowe przy pomniku Powst. Wlkp. w Brzozie,
4) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a)  rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.051 zł – z przeznaczeniem na opłaty  za energię,
b) rozdz. 75095 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 423 zł – z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów,
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.001 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię,
6) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz.  80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej kwotę w wysokości 3.170 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,  zakup energii cieplnej i badania lekarskie pracowników w Szkole  Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,  zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Brzozie oraz o 3.000 zł – zmniejszono planowane wydatki  - z przeznaczeniem do rozdz. 80110- Gimnazjum w Brzozie,
b) rozdz. 80104 – przedszkola -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej kwotę w wysokości 3.711 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i
 wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacje  dźwigu w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, na zakup środków czystości,  wyposażenia i  zakup energii elektrycznej w Przedszkolu w Brzozie oraz  o 4.445 zł –  zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem  do rozdz. 80110 – gimnazja,
c) rozdz.  80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.881 zł o 9.419 zł – zwiększono planowane wydatki - z przeznaczeniem na montaż sterownika do kotła olejowego i pomocy naukowych w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, na wynagrodzenia i zakup oleju opałowego w  Gimnazjum w Brzozie,
d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zwiększa   się planowane wydatki o kwotę 1.030 zł - z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
e) rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 741 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe,
f) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono planowane wydatki  o 1.438 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80110- Gimnazjum w   Brzozie, 
g) rozdz.  80195 – pozostała działalność –  zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.566 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - przeznaczeniem na dowóz uczniów oraz  do rozdz.  80110- Gimnazjum w   Brzozie,
8) w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 642 zł z  –  z  przeznaczeniem na opłaty za energię i przewóz autokarem dzieci ze świetlic środowiskowych,
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 600 zł   –  z  przeznaczeniem na opłaty za prowizje bankowe,
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) rozdz. 85401 – świetlice szkolne
* Świetlica Nowa Wieś Wielka – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
* Świetlica w Brzozie – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 703 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 729  zł -  z przeznaczeniem do rozdziału 85401- świetlice szkolne,
10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 8.981 zł – z przeznaczeniem na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zakup usług pozostałych,
b) rozdz. 90095 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 434 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię,
11) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w ramach funduszu sołeckiego kwotę  w wysokości 2.800 zł – z przeznaczeniem na wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce.
 
 
Ogółem plan wydatków zwiększony został o 15.900 zł i wynosi 31.192.108 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.399.510 zł
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2012, 13:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3303