Zarządzenie nr 77/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 grudnia 2011w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 77/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 grudnia 2011


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307 i Nr 200 poz. 1323 i z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789 i Nr 187, poz. 1110), w związku    z uchwałą Nr XIII/111/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w Tarkowie Dolnym, zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych do  zbycia w drodze przetargowej, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2 oraz  w sołectwie Tarkowo Dolne, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka  www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Załącznik do zarządzenia (30kB) word  
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 15:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3862