Zarządzenie nr 75/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 grudnia 2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 75/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie § 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Nowak –  nauczyciela  kontraktowego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1) Krzysztof Nowacki, przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący,
2) Elżbieta Nowak, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek,
3) Aleksander Królikowski, dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, członek,
4) Robert Wojciech Luchowski, ekspert z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członek,
5) Paweł Zbigniew Romanowski, ekspert z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członek.
 
   § 6. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu w dniu 29 grudnia 2011 r.
 
   § 7. Ustala się wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej
w wysokości 180,00 zł brutto.
 
   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 15:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4367