Zarządzenie nr 73/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 listopada 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 73/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337  oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 29.900.544 zł zastępuje się kwotą 29.891.300 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.049.229 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 27.156.362 zł  zastępuje się kwotą  27.147.118 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 31.535.223 zł zastępuje się kwotą  31.525.979 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.131.398 zł zastępuje się kwotą 23.202.968 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   12.587.564 zł,
7) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 3.922.918 zł,
8) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę  8.403.825 zł zastępuje się kwotą 8.323.011 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę  8.403.825 zł zastępuje się kwotą 8.323.011 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081  zł,
11)  w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          

 

Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 73/11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  30 listopada 2011 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2011 r.  nr WFB.I.3120.74.2011. – zmniejszył  plan dotacji celowych o 58 zł  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – przeznaczone  na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2011 r.  nr WFB.I.3120.76.2011. – zwiększył  plan dotacji celowych o 7.700 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem  na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy.
 
Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85213  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – o kwotę 198 zł,
 
b) rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  – o kwotę 1.320 zł,
w oparciu o przeprowadzona analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.
 
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2011 r.   nr WFB.I.3120.75.2011. – zmniejszył  plan dotacji celowych o 15.368 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w oparci o przedłożone przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczenia dotacji przeznaczonej  na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r.
 
Ogółem plan dochodów zmniejszony  o 9.244 zł  i wynosi po zmianie 29.891.300  zł.
 
II. WYDATKI
 
 
1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność –  zmniejszono plan wydatków o 58 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  –   na podstawie złożonego wniosku  dotyczącego zapotrzebowania na środki przeznaczone na pokrycie poniesionych   i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 
 
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 –  ośrodki wsparcia –  zwiększono plan wydatków o 7.700 zł – zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  –  z przeznaczeniem  na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy,
 b) rozdz. 85213  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków  o 198 zł, w oparciu o  przeprowadzona analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.,
 
c) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  –  zmniejszono plan wydatków o 1.320 zł, w oparciu o przeprowadzona analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.,
 
d) rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszono plan wydatków  o 15.368 zł w § 3110 –  świadczenia społeczne – w oparciu o przedłożone  rozliczenie dotacji przeznaczonej na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych,
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne –  o 80.814 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono wydatki na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Kolankowo ( na odcinku od krzyża do przystanku  w Jakubowie)” – zadanie zostało wykonane za kwotę 269.186 zł, zaplanowano 350.000 zł – środki przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej do §§ 4270 – zakup usług remontowych 35.000 zł  i do   § 4300 – zakup usług pozostałych  45.814 zł  –  z  przeznaczeniem na remonty i  zimowe  utrzymanie dróg gminnych,
 
 
2)  w dziale 710 –  Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.500 zł  – z przeznaczeniem  na zakup aparatu cyfrowego w celu wykonania dokumentacji obiektów związanych z grobownictwem wojennym: mogiły,  pomniki – stworzenie nowych kart obiektów,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.673 zł -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* Szkoła Podstawowa w Brzozie - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.253 zł - z przeznaczeniem  do rozdz. 80104 – przedszkola,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola
* Przedszkole Nowa Wieś Wielka - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.200 zł -  z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz o  40.000 zł zwiększa się planowane wydatki -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* Przedszkole Brzoza - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę
10.647 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę  14.253 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
c) w rozdz.  80110 – gimnazja
* Gimnazjum Nowa Wieś Wielka - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.391 zł -  z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz  o 20.000 zł zmniejsza się planowane  -  z przeznaczeniem   na wynagrodzenia do rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole Nowa Wieś Wielka,
* Gimnazjum Brzoza - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę
3.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
d) w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza  się planowane wydatki   o kwotę 10.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia do rozdz.  80104 – przedszkola – Przedszkole Nowa Wieś Wielka.
e) w rozdz.  80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół- przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.636 zł -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników  oraz składki ZUS,
 
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
 
a) rozdz.85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 204 zł – z przeznaczeniem nas zakup materiałów do realizacji programu w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
b) rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 312 zł – z przeznaczeniem do §§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników  w wysokości 32 zł, do  § 4010 – wynagrodzenia bezosobowe  w wysokości 280 zł –  z przeznaczeniem na badania jednej osoby przez biegłego sądowego,  
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.964 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – naprawa samochodu  i usługi informatyczne,
 
b) rozdz. 85215 –  dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków o 50 zł –  z przeznaczeniem do § 3110 –  świadczenia społeczne –  na wypłatę dodatku mieszkaniowego, 
 
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.550 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków oraz zmniejszono plan wydatków o 50 zł z przeznaczeniem do rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe,
 
6) w  dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85401 – świetlice szkolne – Świetlica Brzoza – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 38 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.
 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90004  – utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 275 zł –  z przeznaczeniem  do § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie terenów zielonych na skwerze                           w miejscowości Brzoza,
b) rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zwiększono  o 738 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych  – z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku  w Inowrocławiu –  10 odłowionych psów  z terenu gmin,
c) rozdz. 90015  – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o 738 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych   – z przeznaczeniem do rozdziału 90013 – schroniska dla zwierząt,
 
8) w dziale 926-Kultura fizyczna i sport:
a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe o 289 zł  zwiększono zaplanowane wydatki – z przeznaczeniem na zakup gabloty informacyjnej ustawionej przy boisku sportowym „Orlik” w Nowej Wsi Wielkiej, 
b) rozdz. 92695 – pozostała działalność:
 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 491 zł -  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu dzieci na basen,
w ramach realizacji programu „Utrzymaj się na wodzie” ,
- przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 714 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- o  kwotę 289 zł zmniejsza się planowane wydatki  i przenosi się do rozdz. 92601- obiekty sportowe na wykonanie tablic informacyjnych.
 
 
Ogółem plan wydatków zmniejszony został o 9.244 zł i wynosi 31.525.979 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł.                                                                              
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 14:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3331